DeskoList Forum

Full Version: رویال راک کیش
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
رویال راک کیش
یکی از سابت های زیبای غواصی در جزیره کیش، رویال راک است که در سال 1387 یک یدک کش بلژیکی که حامل سنگ های گرانیتی بوده طی طوفان واژگون می شود و بار خود را در دریا و ساحل خلیج فارس رها می کند. در این منطقه به دلیل شنی بودن کف دریا هیچ گونه آبزی زیست نداشت تا اینکه سنگ های گرانیت ایجاد یک زیستگاه مصنوعی برای انواع آبزیان فراهم آورده است.
مسافرین عزیز تور کیش که علاقه مند به غواصی و تماشای زیبایی ها در خلیج زیبای فارس هستند می توانند به این سایت بیایند و لذت ببرند.
 
 
[Image: didni-royal1.jpg]
 
[Image: didni-royal2.jpg]