DeskoList Forum

Full Version: جت اسکی کیش
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
جت اسکی کیش
یکی دیگر از تفریحات کیش که در کلوب تفریحی و غواصی عرضه می شود، جت اسکی می باشد که با قیمتی مناسب در یک ساعت در اختیار مسافرین و گردشگران قرار می گیرد. خانواده های عزیز تور کیش علاقه مند به جت اسکی می توانند با در اختیار گرفتن یک جت اسکی در ساحل زیبای خلیج فارس سواری کنند و لذت ببرند.
افراد بالای 20 سال می توانند به تنهایی سوار شوند و زیر 20 سال باید به همراه یک نفر سوار شوند. و احتیاط های لازم را رعایت نمایند.
 
 
[Image: didini-jeteski1.jpg]
 
[Image: didini-jeteski2.jpg]