DeskoList Forum

Full Version: جایروکوپتر کیش
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
جایروکوپتر کیش
یکی از جدیدترین تفریحاتی که جزیره کیش ارائه می کند جایروکوپتر است که ترکیبی از هواپیما و هلوکوپتر می باشد. این وسیله توسط خلبانی مجرب و حرفه ای به پرواز درمی آید و مسافزین عزیز تور کیش می توانند تجربه ای متفاوت از پرواز را تجربه کنند. جایروکوپتر برای تمامی افراد و کودکان بالای 7 سال آزاد است. 
جایروکوپتر با ارتفاعی نسبتا پایین و کم از سطح خلیج فارس به پرواز در میآید و بیشتر مسافت را بر فراز قسمت های مرجانی و شفاف آب ها طی می شود که بسیار دیدنی خواهد بود.
 
 
[Image: didni-jayrokooptr1.jpg]
 
[Image: didni-jayrokooptr2.jpg]