DeskoList Forum

Full Version: پارک آبی بادی مارینا کیش
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
پارک آبی بادی مارینا کیش
در آب های خلیج فارس و در سواحل هتل مارینای کیش طبق استاندارد های جهانی پارک آبی و بادی ساخته شده تا مسافرینتور کیش روزی دلپذیر را تجربه کنند. امروز این پارک فقط مختص آقایان می باشد اما تدبیراتی شده تا فضایی برای خانم ها نیز فراهم کنند. گردشگران عزیز هم می توانند از بازی لذت ببرند هم از تماشای ماهیانی که زیر پایشان شادی شنا می کنند.
برای تهیه بلیط تنها با پرداخت 40 هزار تومان ساعتی به یادماندنی را تجربه خواهید کرد گفتنی است که برای خریداری بلیط باید به هتل مارینا مراجعه فرمایید.
 
 
[Image: didni-marinapark1.jpg]
 
[Image: didni-marinapark3.jpg]